تعداد کل لایک ها: ۸

اینجا تشخیص رویا وواقعیت باتوعه!
ترشحات یک موجود پاره‌وقت.
انسانِ شادِ اولیه. خالق کلمات زنده. از زمین و آسمان ساخته‌شده. کودک بیست و دو ساله‌ی بزرگ شده. رویا پشت رویا بافنده. در آرزوی ترکِ جسمِ فشرده، اتصال به فرای ماده... تا اینجا واسه معرفی می‌نویسه کافیه!
Concours©