برند به مثابه دین

برند به مثابه دین
چیزی که واضح است این است که انسان با خرید یک محصول به قهرمان تبدیل نم...