من باید دوبار تنها زندگی کنم

من باید دوبار تنها زندگی کنم
بخاطر کیسه‌های هوا