من - زبان - من.

من - زبان - من.
در طول زمان و در جریان تکامل، ما اشرف مخلوقات، ما هوشمندترین مخلوقات،...