لعنتی فرودگاه؛ لعنتی فرودگاه؛ لعنتی فرودگاه.

لعنتی فرودگاه؛ لعنتی فرودگاه؛ لعنتی فرودگاه.
اون باری که توی ایستگاه مترو زیر برف مونده بودیم...