فوتبال؛ امید، نامیدی و تسلیم.

فوتبال؛ امید، نامیدی و تسلیم.
من از فوتبال هویت می‌گرفتم. فوتبال به من شخصیت می‌داد. فوتبال من را شک...