ما می‌باید خود را درست به جا نیاوریم

ما می‌باید خود را درست به جا نیاوریم
«دوست دارم اونی که منو می‌کشه از رو نفرت بکشه، نه از رو وظیفه. می‌تونی...