بالاخره باید یه جوری با هم حرف می‌زدیم

بالاخره باید یه جوری با هم حرف می‌زدیم
از انحصار حرف می‌زنم و کمی هم مرور تاریخ